Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης

  • Έλεγχος προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, διεκπεραίωση υπόθεσης συνταξιοδότησης, σε κύρια και επικουρικά ταμεία, ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεως.

  • Έλεγχος και κατάθεση δικαιολογητικών για παραπομπή σε επιτροπές ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε αιτία

  • Δικαστική προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
  • Προνοιακά επιδόματα.